Regulamin

REGULAMIN

 APARTHOTELU  LEELOO

 

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu i jest integralną częścią umowy.
 • Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej lub online) oraz podpisanie karty meldunkowej.
 • Zawierając umowę Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w karcie meldunkowej adres e-mail Gościa.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Aparthotelu.
 • Regulamin dostępny jest u obsługi oraz na stronie www.leeloo24.pl
 • 2 DOBA HOTELOWA, REZERWACJA
 • Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00 i trwa do godz. 12.00 dnia następnego.
 • Meldunek Gości możliwy jest od godziny 14.00 do 18.00. Jeśli meldunek miałby nastąpić w późniejszych godzinach, Gość zobowiązany jest powiadomić Aparthotel z jednodniowym wyprzedzeniem. 
 • Z apartamentu można korzystać wyłącznie po dopełnieniu formalności meldunkowych.
 • Rezerwacja apartamentu dokonywana jest w następujący sposób:
 • Odmowa wypełnienia i podpisania karty meldunkowej jest równoznaczna z anulowaniem rezerwacji i zachowaniem opłaty przez Wynajmującego.
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny ze względów technicznych i innych niezależnych od niego, w terminie do 24 godzin od dokonania rezerwacji.
 • W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc lub naruszenia przez Gościa niniejszego Regulaminu.
 • Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu złamał Regulamin Aparthotelu, wyrządził szkodę w mieniu Aparthotelu lub innych Gości, albo na osobie Gości, pracowników Aparthotelu czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Aparthotelu.
 • Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu wymeldowania.

 

 • 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU
 • Gość nie ma prawa przekazywać, udostępniać bądź podnajmować zwalnianego Apartamentu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 • Na terenie Apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-07.00.
 • W Apartamencie nie mogą przebywać osoby trzecie nie zgłoszone Wynajmującemu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione w Apartamencie, mienie Apartamentu jak i szkody wyrządzone przez te osoby.
 • Zachowanie osób korzystających z usług Aparthotelu Leeloo nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę. 
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych oraz palników gazowych.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu Gość zobowiązany jest zgasić światło, zakręcić wodę, zamknąć okna oraz zamknąć Apartament na klucz.
 • Zabronione jest palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych w Apartamencie.
 • Parking przed budynkiem jest bezpłatny.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa.
 • Zabrania się bez zgody osoby umocowanej do utrwalania bądź wykorzystywania w jakikolwiek sposób wizerunku apartamentu.

 

 • 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń w Apartamencie, nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.
 • Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałych szkodach w mieniu/wyposażeniu Apartamentu, a także zgłosić niezwłocznie wszelkie inne nieprawidłowości.
 • Wynajmujący nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do Gości.
 • Aparthotel Leeloo świadczy usługi zgodnie ze standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich managerowi, by umożliwić kierownictwu obiektu natychmiastową reakcję. 
 • Gość ma prawo przed zameldowaniem obejrzeć standard i warunki noclegowe. 
 • Gość po zameldowaniu akceptuje standard i warunki noclegowe, bez możliwości uzyskania zwrotu opłaty za pobyt Gościa w obiekcie.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Gość zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wszelkie uszkodzone lub niedziałające wyposażenie Apartamentu.
 • 5 OPŁATY DODATKOWE
 • W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu na Gościa zostanie nałożona opłata dodatkowa. Wysokość opłat dodatkowych przedstawia się następująco (ceny netto):
  • opłata administracyjna (zakłócenie ciszy nocnej, zakłócenie spokoju innym mieszkańcom i Gości, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł
  • zniszczenie/kradzież telewizora: 3000 zł
  • zniszczenie/kradzież ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 
  • zniszczenie/kradzież pościeli: 50 zł/poszewka na kołdrę, 20 zł/poszewka na poduszkę, 200 zł/kołdra, 100 zł/poduszka, 60 zł/prześcieradło
  • zniszczenie/kradzież naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości)
  • zalanie sofy/łóżka: 500 zł
  • zniszczenie krzesła: 500 zł
  • czyszczenie ścian/malowanie: 35 zł/m2
  • wymiana okna: 1500 do 3500 zł
  • naprawa kabiny prysznicowej: 1500 zł
  • pozostałe zniszczenia – zgodnie z kosztami naprawy
  • wykorzystanie wizerunku apartamentu: 5000 zł
  • dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji: 150 zł za osobę
  • zagubienie/kradzież klucza: 100 zł
  • palenie w Apartamencie: 800 zł
 • W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu Wynajmujący nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody. • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 • Dzieci powinny znajdować się na terenie Aparthotelu pod stałym nadzorem opiekunów

prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 •  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Aparthotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu.
 •  Gość opuszczający pokój powinien klucz pozostawić osobie zajmującą się obsługą Gości po uprzednim poinformowaniu jej poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 518 623 657 najpóźniej 1 godzinę przed planowanym opuszczeniem apartamentu.
 • 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTHOTELU •  Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 •  Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 •  Aparthotel nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 •  Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. 

 

 

 

 

 • 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

 • Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 • W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Aparthotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Aparthotelu.
 • Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

 

 

 

 • 9 REKLAMACJE
 • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 • Wszelkie reklamacje przyjmuje obsługa Aparthotelu.
 • Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

 

 

 

 • 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE • W celu zapewnienia bezpieczeństwa korytarze oraz przestrzenie publiczne mogą być

monitorowane.

 • W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni

i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 • Zakazuje się prowadzenia na terenie Aparthotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 • Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Aparthotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają lub szkodzą pozostałym Gościom Aparthotelu.
 • Za bezpodstawne użycie gaśnicy grozi kara pieniężna w wysokości 400 zł.
 • Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.


Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej Aparthotelu (www.leeloo24.pl) ,
u obsługi oraz na odwrocie karty meldunkowej.