Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO GOŚCI HOTELOWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI APARTHOTELU „LEELOO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Retail Consulting Grzegorz Iwański 77-300 Człuchów ul. Batorego 2.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@leeloo24.pl  lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

 

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe Dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania na Pana/Pani rzecz umowy o świadczenie usług hotelowych w Hotelu „LEELOO” lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków
  z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1. lit c RODO)
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).

Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), numer dokumentu tożsamości lub PESEL, numer rachunku bankowego i/lub karty kredytowej, numer identyfikacji podatkowej (w przypadku wystawienia faktury VAT).

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy i świadczenia usług.

 

 1. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.

 

VII. Źródła danych

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osoby dokonującej rezerwacji w Hotelu, na kartach rejestracyjnych/meldunkowych, przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny. 

 

VIII. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do wykonania umowy przez Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe itp. 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa).
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. 

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt Ii II lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt II.

 

 1. Prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).